84

   

thu.en.us@gmail.com

   

Rosana Tower, Vietnam

QC

Headhunter

Lý giải theo chuyên môn headhunting vàheadhunter là cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành nhân sự (HR- Human Resource) chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình.

 
Thiết kế website