84

   

thu.en.us@gmail.com

   

Rosana Tower, Vietnam

QC

Coffee Setup

Setup là gì?

Nghĩa của từ setup được hiểu là bố trí, sắp xếp. Nhưng trong lĩnh vực quán Coffee nó chính là công việc tư ván, thiết lập, hướng dẫn và sắp xếp, dịnh vị mo hinh kinh doanh hieu quả cho các hẹ thóng hoạc mọt quán cafe dang chuản bị mở mới, hoạc tái tạo mới các quán kinh doanh kém hieu quả theo hướng thuận lợi hơn.

 
 
 
 
 
Thiết kế website